Referater

Referaterne fra generalforsamlinger bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Referatet på hjemmesiden foreligger i en lettere revideret form, da ikke alt egner sig til at blive offentliggjort på internettet.

Mangler du oplysninger – er du meget velkommen til at tage kontakt til foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Klik her for at se Formandens beretning 31012018

Referat fra generalforsamling i Nykøbing Falster Kunstforening

 1. januar 2018 i Bibliotekets Sal

Ca. 120 medlemmer var mødt

 

Formanden Helle Bock bød velkommen og glædede sig over den store tilslutning. Beklagede samtidig adgangsforholdene, som ikke var gode nok for gangbesværede. Sofieskolen havde desværre ikke overholdt aftalen om lån af lokale. Til gengæld kunne man glædes over den smukke bibliotekssal.

 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Anita Ulrik Sørensen, som blev valgt.

 

 1. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslog sekretær Grete Eggert Hansen, som blev valgt.

 

 1. Valg af to stemmetællere.

Dirigenten indkaldte forslag til stemmetællere. Aase Borchmann og Jesper Bock blev valgt.

 

 1. Formanden aflægger beretning.

Dirigenten overgav herefter ordet til formanden til aflæggelse af beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med stort bifald. (Beretningen beror i protokollen.)

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Kasserer Hanne Bach gennemgik regnskabet, som blev godkendt. (Regnskabet beror i protokollen.)

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Formanden stillede på bestyrelsens vegne forslag om at forhøje kontingentet med 25 kr. Det vandt stor tilslutning og blev godkendt. Herefter er kontingentet fra 2019 på 250 kr.

 

 1. Indsendte forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ina Kjeldal ønskede ikke genvalg. Aase Damsø, Lis Eckmann, Elisabeth Schou og Rita Paldrup stillede op til de to ledige bestyrelsesposter. Aase Damsø blev valgt med 76 stemmer, og Lis Eckmann blev valgt med 44 stemmer.

 

 1. Valg af to suppleanter.

Elisabeth Schou blev genvalgt, og Rita Paldrup blev nyvalgt.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Finn Olsson blev genvalgt som revisor, og revisorsuppleant Bodil Bjerregaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt.

Birgit Rasmussen efterlyste mails om lokale kunstarrangementer, gallerier og ferniseringer. Formanden beklagede, men det beroede på problemer af it-teknisk art, da det var meget tidkrævende at udsende ‘bunkemail’. Det forudsatte nemlig, at man delte udsendelserne i mange portioner.

Formanden  oplyste, at alle kan få lagt arrangementer på foreningens hjemmeside, og at hun vil arbejde videre med problemstillingen omkring udsendelse af gruppemails.

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Formanden takkede hende for indsatsen med en flaske rødvin.

Desuden takkede hun varmt Ina Kjelddal for hendes mangeårige og gode indsats for foreningen, hendes engagerede deltagelse i alle foreningens aktiviteter, hendes mange billedoptagelser og meget mere. Hun overrakte hende en gave.

Derefter modtog revisoren en flaske rødvin som tak for god indsats.

 

09-02-2018. Ref. GH.

Klik her for at læse Formandens beretn.01022017

Referat fra generalforsamling i Nykøbing F Kunstforening

1. februar 2017 på Sofieskolen

Ca. 120 medlemmer var mødt.

 

Formanden bød velkommen og glædede sig over Sofieskolens smukke lokale Pentagon, som på bedste vis imødekom forventningerne.

 Valg af dirigent.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Susanne Heller, som blev valgt.

 Valg af referent.

Formanden foreslog bestyrelsens sekretær Grete Eggert Hansen, som blev valgt.

 1. Valg af stemmetællere.

Aase Borchmann og Linda Bang blev valgt.

 1. Formandens beretning (vedlagt referatet).

Formand Helle Bock aflagde beretningen, som blev vedtaget uden kommentarer.

Formanden glædede sig over, at glarmester Morten Larsen stadig sørgede for gode indramninger. ÆldreSagen skal også takkes for god hjælp i datastuen.

Medlemsstatus pr. 31/12-2016: 165 medlemmer. 12 udmeldte. 18 indmeldte. 5 restanter. 1 afdød.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (vedlagt referatet).

Kasserer Hanne Bach gennemgik regnskabet, som godkendtes.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Ingen ændringer foreslået.

 1. Indsendte forslag.

Ingen indsendte forslag.

 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Helle Bock, genvalgt.

Hanne Bach, genvalgt.

Grete Eggert Hansen, genvalgt.

 1. Valg af to suppleanter.

Elisabeth Schou og Lis Ekmann blev foreslået og valgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Genvalg af Finn Olsson.

Nyvalg af Bodil Bjerregaard

 1. Eventuelt.

Diskussion af formen på arrangementerne i Kunstforeningen: Tilfredshed med bus på de længere ture. Forsøg med kør-selv-ture til destinationer i omegnen. Et medlem foreslog, at man jo kunne foreslå kør-selv-tur, hvis den oprindelige tur manglede tilslutning.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og overrække en flaske.

Og tak til revisoren, som også havde gjort sig fortjent til en flaske.

 

Gennemgået og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 16. februar 2016.

Ref. GH.

 

Referat fra generalforsamling i Nykøbing F Kunstforening

27. januar 2016 på Biblioteket

 

Ca. 90 medlemmer var mødt.

Fungerende formand Helle Bock bød velkommen og beklagede den situation, der var opstået, efter at den hidtidige formand af personlige grunde havde trukket sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning.

 1. Valg af dirigent.

Helle Bock foreslog på bestyrelsens vegne Johnni Olsen som dirigent. Med forsamlingens tilslutning blev han valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Valg af referent.

Som referent foreslog bestyrelsen sekretær Grete Eggert Hansen, som blev valgt.

 1. Valg af stemmetællere.

Valgt som stemmetællere blev foreslået Aase Borchmann og Finn Olsson, som begge blev valgt.

 1. Formandens beretning (vedlagt).

Helle Bock oplæste Marianne Moes beretning for så vidt angår arrangementer.

Et medlem roste Kunstforeningens forskellige arrangementer, og det fik forsamlingens tilslutning.

Beretningen blev vedtaget.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Kassereren Helle Bock gennemgik regnskabet, som dels er udsendt på mails, og dels forelå på print.

Medlemstallet pr. 31-12-2015 er på 166 medlemmer. 14 er nyindmeldte, og der er 27 udmeldelser (4 er afgået ved døden, 5 har ikke betalt).

Der er entreret med et webbureau om udarbejdelse af en ny hjemmeside. Det betyder en udgift på 5.000 kr. og et mdl. abonnement (hosting) på 100 kr.

Kunstkøb til den årlige lodtrækning m.m. beløber sig til ca. 30.000 kr.

Tak til Aage Larsen for sponsorering af rammer.

Regnskabet godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Ingen ændringer foreslået.

 1. Indsendte forslag.

Ingen indsendte forslag.

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

Ina Kjeldal, genvalgt.

Birgitte Lygum, nyvalgt.

 1. Valg af to suppleanter.

Aase Damsø, genvalgt.

Mette Falk Andersen, nyvalgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Genvalg af Finn Olsson og Elisabeth Schou.

 1. Eventuelt.

Ina Kjeldal og Grete Eggert fortalte om de planlagte arrangementer.

Helle Bock takkede Jørgen Hermansen for hans tid i bestyrelsen.

Til sidst blev dirigenten og forsamlingen takket for en velgennemført generalforsamling.

Gennemgået og godkendt af bestyrelsen 16-02-2016. Ref. GH.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 28.01.15

1. Valg af dirigent

Vagn Hansen blev valgt som dirigent.

2. Valg af referent

Bodil Haugaard blev valgt som referent.

3. Valg af 2 stemmetællere

Lars Bach og Aase Borchmann blev valgt som stemmetællere.

4. Formanden aflægger beretning

Formanden aflagde beretning, som blev godkendt.
Per Ørvad indledte med at se tilbage på foreningens aktiviteter i 2014, hvor det blev til nogle fine ture i foråret med god tilslutning, mens de fleste af af efterårets ture måtte aflyses på grund af manglende deltagelse.
Dernæst kom han ind på kunstindkøbene, som fortrinsvis sker på vore ture til forskellige kunstnere, men da vi i det forløbne år ikke havde så mange kunstnerbesøg, blev et stort antal kunstværker købt i Galleri Skovhuset, hvor der på grund af oprydning var 50% rabat på alle indkøb.
Formanden takkede endvidere glarmester Morten Larsen, som igen har været sponsor for foreningen med et antal indramninger.
Per Ørvad takkede De Grønne Busser for godt og behageligt samarbejde. Desuden nævnte han samarbejdet med Lolland – Falsters Lærerforening, i hvis lokaler foreningens medlemmer er velkomne til at udstille egne værker.
Per Ørvad fortsatte med at omtale de kommende arrangementer, som vi håber på god opbakning til.
172 medlemmer er registreret hvor af enkelte ikke har betalt kontingent for 2015.
Til slut takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fortsætter uændret med kr. 225,- pr. medlem årligt.

7. Indsendte forslag fra medlemmer og bestyrelsen

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 i ulige år, 2 i lige år

Hanne Bach, Helle Bock og Grete Eggert Hansen blev valgt for en 2-årig periode.
Marianne Moe blev valgt for en 1-årig periode.

9. Valg af 2 suppleanter

Aase Damsø og Jørgen Hermansen blev valgt som suppleanter.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Finn Olsson og Elisabeth Schou blev valg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Der indkom følgende forslag fra medlemmerne:
Foredrag, besøg i Bjørn Wiinblads hus, Danmarks Keramikmuseum i Middelfart, Humlegården i Harndrup, Midtjyllands Kunstmuseum i Bryrup og hellere busture end “kør selv” ture.
Grete Eggert Hansen orienterede om, at der stadig er ledige pladser på turen il Århus den 18. og 19. april.
Ina Kjeldal takkede Per Ørvad og Bodil Haugaard, som begge havde valgt at udtræde af bestyrelsen efter mange års stort arbejde.
Til slut takkede formanden dirigenten for veludført arbejde samt medlemmerne for godt fremmøde.

Nykøbing F den 31.01.15

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 30.01.14

1. Valg af dirigent
Vagn Hansen blev valgt som dirigent.

2. Valg af referent
Bodil Haugaard blev valgt som referent.

3. Valg af stemmetællere
Bo Haugaard og Lars Bach blev valgt som stemmetællere.

4. Formanden aflægger beretning
Formanden aflagde beretning, som blev godkendt.
PØ indledte med at kaste et til tilbageblik på foreningens aktiviteter i 2013, hvor det blev til mange gode ture med fin tilslutning. Dog måtte et par arrangementer aflyses; det ene pga. rundviserens sygdom, det andet grundet manglende tilslutning..
Dernæst omtalte han kunstindkøbene, som fortrinsvis finder sted hos de kunstnere, der besøges. Men da der i det forløbne år ikke var så mange kunstnerbesøg, måtte der også handles andre steder, bl.a. i gallerier.
Formanden takkede endvidere glarmester Morten Larsen for sponsering af et stort antal indramninger af billeder, hvilket har gjort det muligt at erhverve flere kunstværker til bortlodningen.
Foreningen havde sammen med Nr. Alslev Kunstforening fået en henvendelse fra Hasselø Kunstforening om en mulig sammenslutning af de 3 foreninger. Efter diskussion besluttede bestyrelse at fortsætte som en selvstændig forening. Det samme gjorde Nr. Alslev Kunstforening. PØ takkede herefter De grønne Busser for godt samarbejde. Også samarbejdet med Danmarks Lærerforening, som gerne vil udstille kunstværker af udøvende medlemmer, blev nævnt.
Til Folderen ”Kunst i det offentlige rum” fik foreningen igen i år tilskud fra kommunen, så der kunne genoptrykkes et oplag på 1000 stk. De ligger nu på offentlige steder, hvor turisterne kommer.
Til slut omtalte PØ de kommende arrangementer, som man kan læse om i det netop udsendte forårsprogram.

5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 225,- pr. medlem årligt.

7. Indsendte forslag fra medlemmerne til bestyrelsen
Der var indkommet og udsendt 2 forslag til ændring af lodtrækningsproceduren. Et fra bestyrelsen og et andet fra Inger Bolt Jørgensen.
Forud for afstemningen begrundede henholdsvis formanden og Inger Bolt Jørgensen, årsagen til ændringsforslagene.
Dette gav anledning til en del diskussion, og der indkom forskellige forslag for at lette proceduren.
Herefter blev forslagene sat til afstemning, og det af Inger Bolt Jørgensen indsendte blev vedtaget, hvilket betyder, at lodtrækningen fortsætter uændret, men med præcisering af enkelte punkter, som lyder således:
– Hvis der via fuldmagten ikke kan vælges et ønsket kunstværk, opfattes det som, at medlemmet ikke er udtrukket.
– Medlemmer, der er til stede og hvis navn udtrækkes, men som ikke ønsker at vælge, opfattes som medlemmer, der ikke udtrækkes.
– Medlemmer, der udtrækkes, og som ikke er til stede eller ikke har afgivet fuldmagt, opfattes som medlemmer, der ikke udtrækkes.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ved afstemning blev Per Ørvad og Ina Kjelddal valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Ved en afstemning blev Helle Bock valgt til bestyrelsen for en 1-årig periode.

9. Valg af to suppleanter
Som suppleanter blev valgt Marianne Moe og Grethe Eggert Hansen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Finn Olsson og Elisabeth Schou blev valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.
Der indkom følgende forslag fra medlemmerne:
Nyt mødested kunne være et lokale i den tidligere amtsbygning. Nye ture til Jylland, bl.a. Skagen. Christiania, Christianskirken på Christianshavn og tur til Rostock.
Henning Rasmussen havde en hilsen til medlemmerne fra Hanne Vangsgaard.
Til slut takkede Per Ørvad medlemmerne for god opbakning og fint fremmøde. I alt var 105 stemmeberettigede til stede. En særlig tak blev rettet til Henning Rasmussen og Anne Ørvad, som begge havde valgt at udtræde af bestyresen efter mange års stort arbejde.
Ligeledes blev den afgående revisor Ann-Lise Hass, den afgående revisorsuppleant Lotte Wang og dirigenten Vagn Hansen takket for veludført arbejde.
Nykøbing F. den 31.01.14

Dirigent: Vagn Hansen                                                                                                                                         Referent: Bodil Haugaard

Efter pausen fortsatte lodtrækningen.
Til slut blev der trukket lod om diverse fremmødegevinster.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 24.01.13

Ad 1 Johnny Olsen blev valgt som dirigent Bodil Haugaard blev valgt som referent

Ad 2 Vedtægtsændringer:
§ 8
Det blev vedtaget at ændre teksten til følgende:
Bortlodning af kunstværker.
Medlemskab, der er tegnet før 1. januar, giver ret til deltagelse i bortlodning af kunstværker.
Bortlodning finder sted umiddelbart efter generalforsamlingen.
Medlemmer, der er til stede og hvis navn udtrækkes, har ret til at vælge i den rækkefølge, de er udtrukket.
For medlemmer, der udtrækkes, og som har afgivet fuldmagt, vælger fuldmagtshaveren.
Medlemmer, der udtrækkes, og som ikke er til stede eller ikke har afgivet fuldmagt, deltager ikke i lodtrækningen.
Medlemmer, der ikke udtrækkes, beholder deres lodder i ”posen”.
Hvis man herefter vinder, starter man forfra.

§ 10
Det blev vedtaget at ændre teksten til følgende:
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 i ulige år, 2 i lige år
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Nykøbing F. den 25.01.13  Johnni Olsen, dirigent                           Bodil Haugaard, referent

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 24.01.13

Ad 1 Johnny Olsen blev valgt som dirigent

Ad 2 Bodil Haugaard blev valgt som referent

Ad 3 Bo Haugaard og Aase Damsø blev valgt som stemmetællere

Ad 4 Formanden aflagde beretning. Per Ørvad berettede først om de afholdte ture og arrangementer i 2012 og takkede medlemmerne for god opbakning til de fleste af disse. Dernæst fortalte han, at kunstværkerne hovedsagelig blev købt hos kunstnere, vi har besøgt i årets løb samt på lokale gallerier. Det blev til i alt 28 stk. Endvidere takkede PØ foreningens sponsorer. Glarmester Morten Larsen for indramning af billeder og Spar Lolland for tildeling af kr. 2000, fra bankens gavefond. Foreningens samarbejdspartnere blev omtalt. Det drejer sig om Teaterforeningen, Nr. Alslev Kunstforening, Hasselø Kunstforening, De grønne Busser og den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening.  Herefter kom turen til folderen: Skulpturer i det offentlige rum, som foreningen har udarbejdet og fået trykt i 1000 eksemplarer. Den blev afleveret til offentlige steder, hvor mange har deres gang. Den blev godt modtaget overalt. Til slut kom PØ ind på de kommende arrangementer, hvoraf forårets allerede er medlemmerne bekendt. Til efteråret påtænkes en 2-dages tur til Trekantområdet Middelfart, Kolding og Fredericia. Desuden arbejdes der videre med idéen om fremstilling af skilte til alle skulpturerne i det offentlige rum. Hertil efterlyses der sponsorer. Beretningen blev godkendt.

Ad 5 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Ad 6 Kontingentet fortsætter uændret med kr. 225,- pr. medlem årligt

Ad 7 Der forelå ingen indsendte forslag

Ad 8 Ved afstemning blev Bodil Haugaard og Anne Ørvad genvalgt. Hanne Bach blev nyvalgt.

Ad 9 Som suppleanter blev Ina Kjeldal genvalgt og Helle Bock nyvalgt.

Ad.10 Ann-Lise Hass og Lotte Wang blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 11 Eventuelt. Medlemmer foreslog følgende steder at besøge: Kulturforum Würth ved Kolding, fri entré, Vordingborg Seminarium evt. ved Ole Villadsen, Tørskind Grusgrav med Robert Jacobsens skulpturer. Mikrofon til talerne ønskes næste år.
Til slut takkede PØ medlemmerne for god opbakning og fint fremmøde (105 var mødt op) samt dirigenten for veludført arbejde.
En særlig tak rettede Per Ørvad til Aase Marie Hansen, der efter mange års stort og engageret arbejde, havde valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem.

Nykøbing F. den 25.01.13 Johnni Olsen                            Bodil Haugaard

dirigent                                       referent

Referat fra generalforsamlingen den 25.01.12

1. Valg af dirigent.

Vagn Hansen valgt som dirigent og Bodil Haugaard valgt som referent.

2. Formanden aflægger beretning.

Formanden aflagde beretning, som blev godkendt.

 • KL indledte med at kaste et tilbageblik på aktiviteterne i 2011.
 • Foreningens 25 års jubibum i marts med 2 udstillinger samt reception var årets første store begivenheder. Desværre måtte vi aflyse 2 planlagte malerdage på grund af for få tilmeldte.
 • 14. maj havde vi en vellykket Københavnertur med besøg på Assistens Kirkegård samt kunstmuseet Arken, hvor vi oplevede Olafur Eliasons tunnel samt Anna Anchers pastelbilleder.
 • I september afholdt vi sammen med Nr. Alslev og Hasselø kunstforeninger “Guldborgsundkunst 2011”, hvis formål det var, dels at vise hvad amatørkunstnere i vores kommune formår dels ved salg af værkerne at samle midler ind tildet sociale værested “Perronen” i Nykøbing F, Resultatet blev kr. 22.000,- som kunne overrækkes til lederen, Klaus Lauritsen.
 • 8. oktober havde vi en ligeledes vellykket tur til Haslev og omegn med besøg hos keramikerparret Peter Rasmussen og Karen Bennicke, maleren Birgitte Gyrd, Galleri Emmaus samt hos multikunstneren Bent Schmidt.
 • Året sluttede med et besøg på Katedralskolen i Nykøbing, hvor lnger de Stricker viste os kunsten på skolen.
 • KL takkede for god tilslutning til vore arrangementer.
 • KL kom herpå ind på årets kommende arrangementer og nævnte “Kør selv turen” til Galleri Courage den22. februar, “Kørselv turen” til Henning P.’s atelier i Hasselø den 29, marts, en Københavnerturden 14. april med besøg i Sk. Lioba klosket, Grundtvigs Kirke, Øregårds Museum og kunstnerbesøg samt en tur til Møn den 12. maj med besøg i Fanefjord kirke samt besøg på diverse gallerier på øen.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4. Indsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Der forelå ingen indsendte forslag til bestyrelsen.

5. Fastsættelse af kontingent.

Der blev fremsat forslag om kontingentstigning fra kr, 200, tilkr.225,- gældende fra 2013. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Henning Rasmussen blev genvalgt og Per Ørvad blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

7. Valg af 2 suppleanter.

lna Kjeldal blev genvalgt og Hanne Bach blev nyvalgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ann-Lise Hass og Lotte Wang blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Medlemmeme fremsatte som følger en række fonslag til kommende ture: Besøg hos kunstneren lngemann Andersen, Grafisk Værksted i Næstved, Heike Arndt, Galleri Solived Næstved, Højskolen på Marielyst, Holsted kirke (udsmykning ved Maja Lisa Engelhardt), LO højskolen i Helsingør, Sorø Kunstmuseum, Keld Moseholm, Rønnebæksholm, Kåhlers keramikfabrik, Keramikmuseet Grimmerhus i Middelfart, Aros i Århus, samt en opfordring tit deltagerne i turen til Møn den 12, maj om at gå ind i Stege kirke og se den spændende kirkekunst.
Derpå takkede KL Lisbeth Madsen for hendes indsats som suppleant.
Endvidere takkede den afgående formand, Knud Lynge alle medlemmerne for god opbakning i årene som formand samt bestyrelsesmedlemmeme for et godt og konstruktivt samarbejde, Desuden rettede han en tak til alle øvrige samarbejdspartnere for velvilje og imødekommenhed.

Bodil Haugaard takkede på medlemmernes vegne Knud Lynge for hans engagement og store arbejdsindsats i de I år som formand for foreningen.

10. Bortlodning af kunstværker.

Der blev bortloddet 14 kunstværker og en del fremmødegevinster.

Til slut takkede Knud Lynge dirigenten for veludført arbejde samt medlemmeme for fremmødet.

Der var 103 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen.

Nykøbing Falster den 26. januar 2012

Vagn Hansen, Dirigent og Bodil Haugaard, Referent

Referat fra ordinær generalforsamling den 27. januar 2011

1. Valg af dirigent

Per Ørvad valgt som dirigent

2. Formanden aflægger beretning. Beretningen blev godkendt.
KL indledte med at kaste et tilbageblik på aktiviteterne i 2010.

Første tur gik til København, hvor vi  besøgte kunstmuseet  Arken med udstillinger af Katharina Grosse, Miro og Oluf Høst. Derpå fortsatte vi til Davids Samling og Nordatlantens brygge; begge steder med interessante udstillinger.
15.04 havde vi en vellykket tur til kunstnerparret Anette og Michael Arleth, som fortalte om deres arbejde og viste eksempler på deres kunnen.
Turen til Haslev og Sorø måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldinger.
02.09 gik turen til Allan Axelsen, en anden af vore lokale kunstnere. Her havde vi atter en fin aften, hvor AA fortalte om sin kunst.
Turen til Silkeborg og Herning i oktober blev meget vellykket og oplevelsesrig. I Silkeborg besøgte vi Silkeborg bad, Museum Jorn og Galleri Moderne. Efter et dejligt ophold på Kibæk Hotel fortsatte vi dagen efter med kunsten i Herning. Først besteg vi Eliah, derpå fik vi en meget fin guidet rundvisning v. Karen Margrethe på TEKO. Endvidere besøgte vi Carl Henning Pedersen og Else Alfeldt museet og det nye kunstmuseum, HEART.
Året sluttede med Ellen Greves foredrag om Edvard Munch, som desværre var lidt tyndt besøgt.

Herefter kom formanden ind på de kommende arrangementer, som kommer til at stå i 25 års jubilæets tegn. Foreningen fejrer nemlig sit 25 års jubilæum den 11. marts. Denne dag afholder foreningen reception i Salen på Rosenvænget. I samme forbindelse arrangeres 2 udstillinger. I Salen vil man kunne se medlemmernes ”egne” kunstværker, og i bibliotekets forhal vil man kunne se kunstværker, som medlemmerne gennem tiderne har erhvervet sig ved bortlodning til generalforsamlingerne.
Den 7. og 8. maj afholder vi Malerdage i kommunens hus i Virket. KL opfordrede medlemmerne til komme ud og tilbringe en dejlig dag med maleaktiviteter. Max. 30 pr. dag.
Forårets program slutter med en københavnertur den 14. maj. Her går turen til Assistens Kirkegård og Arken, hvor Olafur Eliasson og Anna Ancher er udstillingsaktuelle. Turen bliver gennemført ved minimum 35 og max. 50 deltagere.

Til sidst nævnte KL, at man igen i år i september vil afholde ”Guldborgsundkunst ”, og at det denne gang er Kunstforeningen, der er tovholder i projektet. Udstillingen vil finde sted i Vandtårnet, og det indkomne beløb vil gå til ”Perronen”, et værested for socialt udsatte personer.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen og hjemmesidens webmaster, Per Ørvad, for deres arbejdsindsats. Ikke mindst takkede han medlemmerne for god opbakning til foreningens arrangementer.
Endelig takkede han foreningens sponsorer, som er Nordea-fonden, Spar Lolland, Arbejdernes Landsbank og glarmester Morten Larsen.

Kommentarer til beretningen:
Dorthe Jørgensen bad om, at bestyrelsen fandt et handicapegnet sted, hvor kommende arrangementer kunne finde sted.

KL lovede at tage ønsket i betragtning

3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på kr. 200,- pr. medlem pr. år.

4. Indsendte forslag fra medlemmerne til bestyrelsen.

Bente Karlsen havde indsendt forslag om, at turen til Bornholm igen ville blive søgt gennemført.

KL lovede, at bestyrelsen tager forslaget med i overvejelserne, når nyt program udarbejdes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige år).

Bodil Haugaard og Aase Marie Hansen, genvalgt. Anne Ørvad nyvalgt som bestyrelsesmedlem.
Sonja Bøjstrup havde valgt at udtræde af bestyrelsen. KL takkede hende for engagement og stor arbejdsindsats, hvorefter han overrakte en buket blomster.

7. Valg af 2 suppleanter.

3 kandidater på valg som suppleanter. Skriftlig afstemning. De 2 valgte blev Ina Kjeldal (genvalgt) og Lisbeth Madsen(nyvalgt).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ann-Lise Hass og Lotte Wang blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag til nye ture:
– Besøge St. Mariæ kirke/ St. Liboa kloster, Jens Jensensvej 7, Frederiksberg. Glasmosaikker af Maja Lisa Engelhardt.
– Vejleå kirke, Ishøj. Udsmykning ved Peter Brandes.
– Holsted kirke, Næstved. Udsmykning ved Maja Lisa Engelhardt.
– Besøg hos kunstneren Hans Vogt Steffensen.
– Besøge Rudolf Tegners museum i Nordsjælland.

10. Bortlodning af kunstværker.

Hvilket skete.

Der var godt hundrede medlemmer til stede ved generalforsamlingen.

Nykøbing Falster den 28.01.11

Bodil Haugaard
Referent

 

 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Knud Lynge, formand
Henning Rasmussen, kasserer
Bodil Haugaard, sekretær
Aase Marie Hansen, bestyrelsesmedlem
Anne Ørvad, Bestyrelsesmedlem
Ina Kjeldal, suppleant
Lisbeth Madsen, suppleant