Vedtægter

 

§ 1
Foreningens navn er Nykøbing Falster Kunstforening.
Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund kommune

§ 2
Foreningens formål er at vække interessen for kunst og kultur, samt at indkøbe kunstværker.
Kunstværkerne bortloddes til medlemmerne på generalforsamlingen.

§ 3
Alle kan optages som medlem af foreningen.
Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.

Foreningen fører en fortegnelse over medlemmernes navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre. Fortegnelsen benyttes udelukkende til, at bestyrelsen kan komme i forbindelse med medlemmerne. Endvidere føres en fortegnelse over, hvilke medlemmer der er udtrukket til at vælge kunstværk ved foreningens generalforsamling.

 

§ 4
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 5
Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til formanden.
Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

§ 6
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år afgår 3 medlemmer – i lige år afgår 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsens arbejde.
Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Formanden/kassereren tegner foreningen.

For forpligtelser, som foreningen har påtaget sig, hæfter alene foreningens formue. Der kan ikke gøres noget krav gældende over for bestyrelsens medlemmer eller øvrige medlemmer af foreningen.

Kunstindkøb foretages af bestyrelsen.

§ 8
Bortlodning af kunstværker.
Medlemskab, der er tegnet før 1. januar, giver ret til deltagelse i bortlodning af kunstværker.
Bortlodning finder sted umiddelbart efter generalforsamlingen.
Medlemmer, der er til stede og hvis navn udtrækkes, har ret til at vælge i den rækkefølge, de er udtrukket.
For medlemmer, der udtrækkes, og som har afgivet fuldmagt, vælger fuldmagtshaveren.
Hvis der via fuldmagten ikke kan vælges et ønsket værk, opfattes det som om, at medlemmet ikke er blevet udtrukket.
Medlemmer, der er til stede og hvis navn udtrækkes, men som ikke ønsker at vælge, opfattes som medlemmer, der ikke udtrækkes.
Medlemmer, der udtrækkes, og som ikke er til stede eller ikke har afgivet fuldmagt, opfattes som medlemmer, der ikke udtrækkes.
Medlemmer, der ikke udtrækkes, beholder deres lodder i “posen”.
Hvis man herefter vinder, starter man forfra.

§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar. Der indkaldes senest 3 uger før afholdelsen ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Fassættelse af kontingent
 7. Indsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 i ulige år, 2 i lige år
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

§ 11
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 12
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der ved afstemninger forekommer stemmelighed, bortfalder forslaget. Såfremt der stilles forslag herom, skal afstemningen foregå skriftligt.
Kontingentbetalende medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 stemme.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse af ekstraordinær generalforssamling skal ske med samme varsel, når mindst 20 procent af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling.
Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 14
Eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

§ 15
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen, idet bestyrelsen forud for den ekstraordinære generalforsamling har opbrugt det samlede indestående til indkøb af kunstværker. Alle kunstværker udloddes blandt medlemmerne ved denne generalforsamling. Hvis der måtte være midler til rådighed efter indkøb af kunst, beslutter generalforsamlingen, hvad der skal ske med disse midler

Således vedtaget på det stiftende møde den 1. marts 1986 og med ændringsforslag vedtaget og godkendt på generalforsamlingerne afholdt den 27. marts 1990, 18. marts 2003, 27. maj 2004, 26. marts 2008, den ekstraordinære generalforsamling 8. december 2009, den ekstraordinære generalforsamling 24. januar 2013, den ordinære generalforsamling 30. januar 2014, den ordinære generalforsamling 30. januar 2019, og den ordinære generalforsamling i 2021, der af hensyn til coronarestriktioner om forsamlingers størrelse, blev afviklet 9. august 2021.