Generalforsamlingsref. 31. januar 2018

Referat fra generalforsamling i Nykøbing Falster Kunstforening
31. januar 2018 i Bibliotekets Sal
Ca. 120 medlemmer var mødt

Formanden Helle Bock bød velkommen og glædede sig over den store tilslutning. Beklagede samtidig adgangsforholdene, som ikke var gode nok for gangbesværede. Sofieskolen havde desværre ikke overholdt aftalen om lån af lokale. Til gengæld kunne man glædes over den smukke bibliotekssal.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Anita Ulrik Sørensen, som blev valgt.

2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog sekretær Grete Eggert Hansen, som blev valgt.

3. Valg af to stemmetællere.
Dirigenten indkaldte forslag til stemmetællere. Aase Borchmann og Jesper Bock blev valgt.

4. Formanden aflægger beretning.
Dirigenten overgav herefter ordet til formanden til aflæggelse af beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med stort bifald. (Beretningen beror i protokollen.)

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kasserer Hanne Bach gennemgik regnskabet, som blev godkendt. (Regnskabet beror i protokollen.)

6. Fastsættelse af kontingent.
Formanden stillede på bestyrelsens vegne forslag om at forhøje kontingentet med 25 kr. Det vandt stor tilslutning og blev godkendt. Herefter er kontingentet fra 2019 på 250 kr.

2

7. Indsendte forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ina Kjeldal ønskede ikke genvalg. Aase Damsø, Lis Eckmann, Elisabeth Schou og Rita Paldrup stillede op til de to ledige bestyrelsesposter. Aase Damsø blev valgt med 76 stemmer, og Lis Eckmann blev valgt med 44 stemmer.

9. Valg af to suppleanter.
Elisabeth Schou blev genvalgt, og Rita Paldrup blev nyvalgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Finn Olsson blev genvalgt som revisor, og revisorsuppleant Bodil Bjerregaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.
Birgit Rasmussen efterlyste mails om lokale kunstarrangementer, gallerier og ferniseringer. Formanden beklagede, men det beroede på problemer af it-teknisk art, da det var meget tidkrævende at udsende ‘bunkemail’. Det forudsatte nemlig, at man delte udsendelserne i mange portioner.
Formanden oplyste, at alle kan få lagt arrangementer på foreningens hjemmeside, og at hun vil arbejde videre med problemstillingen omkring udsendelse af gruppemails.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
Formanden takkede hende for indsatsen med en flaske rødvin.
Desuden takkede hun varmt Ina Kjelddal for hendes mangeårige og gode indsats for foreningen, hendes engagerede deltagelse i alle foreningens aktiviteter, hendes mange billedoptagelser og meget mere. Hun overrakte hende en gave.
Derefter modtog revisoren en flaske rødvin som tak for god indsats.

09-02-2018. Ref. GH.